Nästa steg: Samråd

Sommaren 2016 börjar övergå i höst och det är dags för en kort lägesrapport om det pågående arbetet med Dergårdsparken. Vi vet att många är intresserade av vad som planeras – somliga för att de ser sitt framtida bostadsområde ta form, andra för att de är engagerade i utvecklingen av Lerum.

Dergardsparken_Ernst_Rosen_Hostlov

Var är vi i processen?

Formellt befinner vi oss i samma skede som innan sommaren – d.v.s. programskedet. Därmed inte sagt att arbetet har stannat av. Det både pågår och ska påbörjas utredningar vars resultat kommer att påverka hur plankartan kan utformas. Nytt är också att planområdet har utökats, så att det numera också omfattar ett nytt kulturhus.

Tillsammans med White arkitekter och i samverkan med Lerums kommun justerar vi vårt förslag för hur Dergårdsparken ska bli en attraktiv, hållbar miljö för boende och besökare. Detta förslag är snart klart att föras vidare in i samrådsskedet, som är nästa steg i processen.

 

Vad innebär samrådsskedet?

Samrådsskedet är en del av planprocessen som syftar till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt. Ännu ett syfte är att säkerställa ett demokratiskt förfarande. Precis som namnet antyder samråder kommunen* med berörda myndigheter, fastighetsägare, organisationer och andra intressenter för att få en så heltäckande bild av förslagets konsekvenser som möjligt.

I samrådsskedet finns planförslaget tillgängligt för alla som vill ta del av det och därmed är det också ett tillfälle för insyn och påverkan. Inkomna synpunkter sammanställs i en samrådsredogörelse. I den redovisas också hur kommunen ställer sig till synpunkterna.

Efter samrådet bearbetas planförslaget och nästa fas, granskningsskedet, inleds. På Lerums kommuns webbplats kan du läsa mer om planprocessen.

 

Vad betyder snart?

Vi skulle gärna vilja ge ett klart besked om detta, men med flera parter inblandade och många faktorer att ta hänsyn till är det tyvärr inte möjligt. Så fort vi har ett bestämt datum kommer det att presenteras här, på vår Facebooksida och i vårt nyhetsbrev. I samband med det ser vi också fram emot att återuppta våra frukostmöten för att närmare kunna presentera och diskutera det framtagna förslaget.

 


* Det är alltid kommunen som tar fram och beslutar om detaljplaner. I många fall (t.ex. i Dergårdsparken) utformas de nya planerna i samarbete med en byggherre.

 

Läs också: Cecilia Andersson: ”Genom dialog kan vi bättre förstå vad som är viktigt”