Dialogmöte om Säveån

Den 22 april anordnade vi på Ernst Rosén en workshop om Säveån, där representanter från bl.a. Lerums Naturskyddsförening, Aspen/Säveåns Fiskevårdsområde, Lerums kommun och Ramböll deltog. Syftet med mötet var att inleda ett samtal om Säveån och hur den planerade byggnationen i Dergårdsparken kan samverka med de höga värden som finns i och invid ån. 

Genom att träffa olika intressenter med specialkunskaper hoppas vi kunna fånga upp frågor, erfarenhet och kunskap om området – så att vi gör rätt redan från början. Diskussionen var givande och ett flertal intressanta frågeställningar lyftes under mötets gång, läs gärna mer i dokumentet Mötesanteckningar, workshop Säveån. Ett uppföljande möte kommer att anordnas längre fram i planprocessen, vilket sannolikt blir om ungefär ett år. Ernst Rosén tackar alla som deltog i mötet för värdefull input!